Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

REGULAMIN
imprezy o charakterze przemarszu i nazwie:
„Waloński Orszak”
w dniu 13 lipca 2018 r.
 
1. Organizatorem „Walońskiego Orszaku” jest Muzeum Regionalne w Lubaniu
reprezentowane przez dyrektora Łukasza Tekielę, dalej zwanego „organizatorem”.
2. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
4. Na imprezę nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych, mających na celu
zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
6. Za teren imprezy uznawany jest park przy ul. Brackiej oraz ul. Dąbrowskiego, od jej
skrzyżowania z ul. Lwówecką do jej skrzyżowania z ul. Parkową.
7. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 19:15 w parku przy ul. Brackiej.
8. W przemarszu może uczestniczyć każda zainteresowana osoba.
9. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu
drogowego.
10. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń
wydawanych przez osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz
Policję i Straż Miejską.
11. W trakcie przemarszu jego uczestnicy korzystają z całej szerokości pasa jezdni.
12. Kolumnę przemarszu prowadzi radiowóz policji, którego nie wolno wyprzedzać.
13. Kolumnę parady zamyka pojazd uprzywilejowany straży miejskiej.
14. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo
zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
15. Uczestnicy przemarszu będą poinformowaniu o bezwzględnym podporządkowaniu
się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze,
przed jego rozpoczęciem w parku pod Wieżą Bracką.
16. Wszelkie występki uczestników przemarszu i nie stosowanie się do Regulaminu
spowodują wykluczenie z imprezy.
17. Za zachowanie uczestników na i poza terenem przemarszu organizator nie ponosi
odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik przemarszu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
18. Organizatorzy przemarszu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i
szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty
spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
19. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy przemarszu
byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu
imprezy pod groźbą usunięcia z jej terenu.
20. Uczestnictwo w przemarszu jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami
regulaminu i przyjęciem ich do stosowania.
21. Regulamin przemarszu jest opublikowany w sieci na następujących stronach:
www.muzeumluban.pl; https://www.facebook.com/muzeumluban/; www.luban.pl;
https://www.facebook.com/festiwalmineralow/ oraz na tablicy ogłoszeniowej pod
ratuszem i na tablicy w miejscu zbiórki.

 

10 lipca 2018
Regulamin przemarszu „Waloński Orszak”

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl