Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Relacja wideo z warsztatów pt. Geopark a fascynacje naturą nieożywioną, które odybły się w w Lubaniu w dniach 4-5 października 2018 r.

Relacja

z warsztatów
w 2019 r

 

Wasztaty geoturystyczne
w ramach projektu GECON

2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja
z warsztatów pdf

 

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji

 

NR PROJEKTU: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087

 

CZAS REALIZACJI: 1.03.2018-28.02.2021

 

 

Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w obu państwach.

 

 

Wspólną kwestią instytucji zaangażowanych w projekt oraz sieć GECON jest bogactwo geologiczne oraz holistyczne podejście do krajobrazu traktowanego jako całość i dbałości o krajobraz jako dziedzictwo poprzednich pokoleń, które należy przekazać kolejnym pokoleniom (wspólny krajobraz - wspólna przyszłość). Geologia stanowi podstawę dla głębszego zrozumienia charakteru każdego krajobrazu, w którym żyjemy. Od geologii uzależniony jest komponent biotyczny (ochrona przyrody) i kulturowy (rzemiosło, uprawa roślin, kultura). W regionie czesko-polskiego pogranicza występuje szereg instytucji, które zajmują się ochroną, badaniem i prezentacją dziedzictwa geologicznego, kształceniem i oświatą w tej dziedzinie oraz angażowaniem lokalnych społeczności. Poszczególne organizacje współpracują z sobą na poziomie krajowym, zajmując się przy tym podobną problematyką w Czechach i w Polsce. Każda z tych instytucji ma odmienne podejście do dziedzictwa geologicznego, wynikiem czego jest barwna mozaika metodologii i doświadczeń. Współpraca transgraniczna jest jednak sporadyczna i przypadkowa. Problemem, do rozwiązania którego dąży projekt, jest brak systematycznej współpracy transgranicznej w danej dziedzinie. Chodzi tu o dwa różne podejścia w dwóch krajach, które poszukują odpowiedzi na wspólne pytania.Jednym z zasadniczych celów projektu jest obustronna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie funkcjonowania koncepcji geoparków. Geoparki są jednym z nowoczesnych narzędzi zrównoważonego rozwoju regionów o wysokim potencjale przyrodniczym, chronią obiekty wartościowe pod względem przyrodniczym, angażują lokalną społeczność i wspierają rozwój usług na poziomie lokalnym. W regionie przygranicznym geoparki funkcjonują na bardzo różnych poziomach. Transfer wiedzy oraz wyższa profesjonalizacja jest jednym z najważniejszych rezultatów omawianego projektu.

 

                                                                 

                                                                  Partnerzy projektu:

 

                                                                                                        - Geopark Ralsko o.p.s.

 

                                                                                                        - Technická univerzita v Liberci

 

                                                                                                        - Česká geologická služba a MAS ChrudimskoPartneři

 

                                                                                                        - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 

                                                                                                        - Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie

 

                                                                                                        - Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl

Wasztaty geoturystyczne
w ramach projektu GECON

2019 r.

Wasztaty geoturystyczne
w ramach projektu GECON

2020 r.

Relacja

z warsztatów
w 2020 r.

Relacja  z warsztatów GECON, które odybły się w dniach 24-25 września  2020 r. w Lubaniu, Zapuście i Karpaczu