Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

 

GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji

 

NR PROJEKTU: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087

 

 

 

Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w obu państwach.

 

 

Wspólną kwestią instytucji zaangażowanych w projekt oraz sieć GECON jest bogactwo geologiczne oraz holistyczne podejście do krajobrazu traktowanego jako całość i dbałości o krajobraz jako dziedzictwo poprzednich pokoleń, które należy przekazać kolejnym pokoleniom (wspólny krajobraz - wspólna przyszłość). Geologia stanowi podstawę dla głębszego zrozumienia charakteru każdego krajobrazu, w którym żyjemy. Od geologii uzależniony jest komponent biotyczny (ochrona przyrody) i kulturowy (rzemiosło, uprawa roślin, kultura). W regionie czesko-polskiego pogranicza występuje szereg instytucji, które zajmują się ochroną, badaniem i prezentacją dziedzictwa geologicznego, kształceniem i oświatą w tej dziedzinie oraz angażowaniem lokalnych społeczności. Poszczególne organizacje współpracują z sobą na poziomie krajowym, zajmując się przy tym podobną problematyką w Czechach i w Polsce. Każda z tych instytucji ma odmienne podejście do dziedzictwa geologicznego, wynikiem czego jest barwna mozaika metodologii i doświadczeń. Współpraca transgraniczna jest jednak sporadyczna i przypadkowa. Problemem, do rozwiązania którego dąży projekt, jest brak systematycznej współpracy transgranicznej w danej dziedzinie. Chodzi tu o dwa różne podejścia w dwóch krajach, które poszukują odpowiedzi na wspólne pytania.Jednym z zasadniczych celów projektu jest obustronna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie funkcjonowania koncepcji geoparków. Geoparki są jednym z nowoczesnych narzędzi zrównoważonego rozwoju regionów o wysokim potencjale przyrodniczym, chronią obiekty wartościowe pod względem przyrodniczym, angażują lokalną społeczność i wspierają rozwój usług na poziomie lokalnym. W regionie przygranicznym geoparki funkcjonują na bardzo różnych poziomach. Transfer wiedzy oraz wyższa profesjonalizacja jest jednym z najważniejszych rezultatów omawianego projektu.

 

Partnerzy projektu:

- Geopark Ralsko o.p.s.

- Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie),

- Česká geologická služba a MAS ChrudimskoPartneři

- Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

- Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie

- Muzeum Regionalne w Lubaniu

 

20 sierpnia 2018
GECON - Geologiczna przygranicza sieć kooperacji

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl