11 września 2018
  GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji NR PROJEKTU: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087 Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w obu państwach. Wspólną kwestią instytucji zaangażowanych w projekt oraz sieć GECON jest bogactwo geologiczne oraz holistyczne podejście do krajobrazu traktowanego jako całość i dbałości o krajobraz jako dziedzictwo poprzednich pokoleń, które należy przekazać kolejnym pokoleniom (wspólny krajobraz - wspólna przyszłość). Geologia stanowi podstawę dla głębszego zrozumienia charakteru każdego krajobrazu, w którym żyjemy. Od geologii uzależniony jest komponent biotyczny (ochrona przyrody) i kulturowy (rzemiosło, uprawa roślin, kultura). W regionie czesko-polskiego pogranicza występuje szereg instytucji, które zajmują się ochroną, badaniem i prezentacją dziedzictwa geologicznego, kształceniem i oświatą w tej dziedzinie oraz angażowaniem lokalnych społeczności. Poszczególne organizacje współpracują z sobą na poziomie krajowym, zajmując się przy tym podobną problematyką w Czechach i w Polsce. Każda z tych instytucji ma odmienne podejście do dziedzictwa geologicznego, wynikiem czego jest barwna mozaika metodologii i doświadczeń. Współpraca transgraniczna jest jednak sporadyczna i przypadkowa. Problemem, do rozwiązania którego dąży projekt, jest brak systematycznej współpracy transgranicznej w danej dziedzinie. Chodzi tu o dwa różne podejścia w dwóch krajach, które poszukują odpowiedzi na wspólne pytania.Jednym z zasadniczych celów projektu jest obustronna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie funkcjonowania koncepcji geoparków. Geoparki są jednym z nowoczesnych narzędzi zrównoważonego rozwoju regionów o wysokim potencjale przyrodniczym, chronią obiekty wartościowe pod względem przyrodniczym, angażują lokalną społeczność i wspierają rozwój usług na poziomie lokalnym. W regionie przygranicznym geoparki funkcjonują na bardzo różnych poziomach. Transfer wiedzy oraz wyższa profesjonalizacja jest jednym z najważniejszych rezultatów omawianego projektu. Partnerzy projektu: - Geopark Ralsko o.p.s. - Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a
17 lipca 2018
Informujemy, że z przyczyn technicznych (demontaż wystaw Sudeckiego Festiwalu Minerałów i odbudowa wcześniejszej ekspozycji) Muzeum Regionalne w Lubaniu (Ratusz) będzie nieczynne od 17.07 do 03.08.2018 r. Zasady zwiedzanie Wieży Brackiej i wystawy Minerały Zachodnich Sudetów nie ulegają w tym czasie zmianie. Za utrudnienia przepraszamy.
10 lipca 2018
REGULAMIN imprezy o charakterze przemarszu i nazwie: „Waloński Orszak” w dniu 13 lipca 2018 r.   1. Organizatorem „Walońskiego Orszaku” jest Muzeum Regionalne w Lubaniu reprezentowane przez dyrektora Łukasza Tekielę, dalej zwanego „organizatorem”. 2. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. 3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 4. Na imprezę nie mają wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 6. Za teren imprezy uznawany jest park przy ul. Brackiej oraz ul. Dąbrowskiego, od jej skrzyżowania z ul. Lwówecką do jej skrzyżowania z ul. Parkową. 7. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 19:15 w parku przy ul. Brackiej. 8. W przemarszu może uczestniczyć każda zainteresowana osoba. 9. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 10. Każdy uczestnik przemarszu ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję i Straż Miejską. 11. W trakcie przemarszu jego uczestnicy korzystają z całej szerokości pasa jezdni. 12. Kolumnę przemarszu prowadzi radiowóz policji, którego nie wolno wyprzedzać. 13. Kolumnę parady zamyka pojazd uprzywilejowany straży miejskiej. 14. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 15. Uczestnicy przemarszu będą poinformowaniu o bezwzględnym podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze, przed jego rozpoczęciem w parku pod Wieżą Bracką. 16. Wszelkie występki uczestników przemarszu i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy. 17. Za zachowanie uczestników na i poza terenem przemarszu

Sudecki Festiwal Minerałów za nami

 

 

Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl