25 października 2018
Z obiektywnych i niezależnych od nas względów wystawa poświęcona zamkom przebudowanym przez B. Ebhardta będzie czynna tylko do dnia 25 października. Za zmianę terminu przepraszamy.
03 października 2018
Informujemy, że zwiedzanie muzeum w Ratuszu w dniu 4 października nie będzie możliwe z powodu realizacji warsztatów geologicznych. Natomiast zwiedzanie Wieży Brackiej będzie możliwe na normalnych zasadach.
20 sierpnia 2018
  GECON - Geologiczna przygraniczna sieć kooperacji NR PROJEKTU: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087 Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwój transgranicznej sieci współpracy instytucji zajmujących się badaniem, ochroną i prezentacją bogactwa geologicznego na pograniczu czesko-polskim, zwiększenie intensywności współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami. Celem sieci nadgranicznej GECON jest wykorzystanie potencjału współpracy i podniesienie poziomu współpracy skutkujące większą efektywnością usług publicznych w obu państwach. Wspólną kwestią instytucji zaangażowanych w projekt oraz sieć GECON jest bogactwo geologiczne oraz holistyczne podejście do krajobrazu traktowanego jako całość i dbałości o krajobraz jako dziedzictwo poprzednich pokoleń, które należy przekazać kolejnym pokoleniom (wspólny krajobraz - wspólna przyszłość). Geologia stanowi podstawę dla głębszego zrozumienia charakteru każdego krajobrazu, w którym żyjemy. Od geologii uzależniony jest komponent biotyczny (ochrona przyrody) i kulturowy (rzemiosło, uprawa roślin, kultura). W regionie czesko-polskiego pogranicza występuje szereg instytucji, które zajmują się ochroną, badaniem i prezentacją dziedzictwa geologicznego, kształceniem i oświatą w tej dziedzinie oraz angażowaniem lokalnych społeczności. Poszczególne organizacje współpracują z sobą na poziomie krajowym, zajmując się przy tym podobną problematyką w Czechach i w Polsce. Każda z tych instytucji ma odmienne podejście do dziedzictwa geologicznego, wynikiem czego jest barwna mozaika metodologii i doświadczeń. Współpraca transgraniczna jest jednak sporadyczna i przypadkowa. Problemem, do rozwiązania którego dąży projekt, jest brak systematycznej współpracy transgranicznej w danej dziedzinie. Chodzi tu o dwa różne podejścia w dwóch krajach, które poszukują odpowiedzi na wspólne pytania.Jednym z zasadniczych celów projektu jest obustronna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie funkcjonowania koncepcji geoparków. Geoparki są jednym z nowoczesnych narzędzi zrównoważonego rozwoju regionów o wysokim potencjale przyrodniczym, chronią obiekty wartościowe pod względem przyrodniczym, angażują lokalną społeczność i wspierają rozwój usług na poziomie lokalnym. W regionie przygranicznym geoparki funkcjonują na bardzo różnych poziomach. Transfer wiedzy oraz wyższa profesjonalizacja jest jednym z najważniejszych rezultatów omawianego projektu. Partnerzy projektu: - Geopark Ralsko o.p.s. - Technická univerzita v Liberci (Fakulta přírodovědně-humanitní a

Sudecki Festiwal Minerałów za nami

 

 

Created with PPC

Copyright 2016 Muzeum Regionalne w Lubaniu

Muzeum Regionalne w Lubaniu

  1. pl